Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných
údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť ŠTANDARD ONLINE, s.r.o., so sídlom
Lamačská cesta 97, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač, IČO: 44 432 011, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55134/B, pričom nás môžete kedykoľvek kontaktovať na
e-maile: [email protected].

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov na webstránke
www.dennikstandard.sk, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie
uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak
začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné
údaje.

1.Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

ÚČELPRÁVNY ZÁKLADDOBA UCHOVÁVANIA
V prípade, ak máte záujem o predplatné našich služieb a za týmto účelom vyplníte a odošlete objednávkový formulár predplatného, spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme vedeli zabezpečiť plnenie zmluvy o predplatnom, ktorú s nami za týmto účelom uzavriete.Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.Po dobu trvania zmluvy.
Ak ste si u nás objednali predplatné, tak Vám máme záujem ponúkať aj možnosť objednania iných súvisiacich služieb a o týchto Vás vopred s týmto cieľom informovať (napr. zaslaním informačného e-mailu). Ide o tzv. priamy marketing.Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko nám to umožňuje náš oprávnený záujem, ktorým je záujem zvyšovať predajnosť našich služieb a dopyt po nich, a to vo vzťahu k návštevníkom, ktorí si už objednali naše služby, a ktorí podľa nás môžu dôvodne očakávať, že im budeme takéto ďalšie informácie o podobných službách ponúkať (zasielať). Voči Vášmu spracúvaniu v rámci priameho marketingu máte právo vždy namietať.Po dobu existencie zmluvného vzťahu s nami a 2 roky po jeho ukončení.
Ako bežného návštevníka webstránky Vás máme záujem informovať o novinkách, špeciálnych akciách, reklamných ponukách, a to formou zasielania newslettra na Vami uvedený e-mail.Môžeme tak robiť iba vtedy, ak nám poskytnete na to súhlas so spracúvaním osobných údajov.Po dobu trvania súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (ako je uvedené v bode 3.), najneskôr však po dobu 2 rokov (po uplynutí tejto doby od Vás môžeme vyžiadať súhlas opätovne, pričom sa môžete slobodne rozhodnúť, či ho udelíte alebo nie).
Obsahom webstránky sú články, príspevky a informácie, ktoré slúžia na informovanie verejnosti o aktuálnom dianí, pričom v tomto obsahu môžu byť uvedené osobné údaje osôb, ktorých sa článok, príspevok alebo informácia týka.Vaše osobné údaje môžeme v článkoch, príspevkoch a informáciách na webstránke zverejňovať aj bez Vášho súhlasu v zmysle § 78 ods. 2 Zákona, nakoľko informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami nám vyplýva z predmetu činnosti. Naším oprávneným záujmom je informovať verejnosť o aktuálnom dianí, a to prostredníctvom webstránky, ktorá sa považuje za masovokomunikačný prostriedok.Po dobu existencie webstránky, najneskôr po dobu 5 rokov.
Príprave obsahu webstránky sa venujú naši redaktori, prispievatelia a iní autori, ktorých osobné údaje zverejňujeme na webstránke, či už ako autorov príslušného obsahu alebo ako spolupracujúce osoby.Osobné údaje týchto autorov a spolupracujúcich osôb zverejňujeme za základe zmluvných vzťahov s nimi, nakoľko je to nevyhnutné pre splnenie zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zviazali v súvislosti s prípravou obsahu webstránky.Po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným autorom, a v prípade konkrétneho obsahu zverejneného na webstránke, po dobu existencie webstránky, najneskôr po dobu 5 rokov.
Ak ste naším dodávateľom alebo iným zmluvným partnerom, tak potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzavretú, a to najmä aby sme mohli s Vami komunikovať o podmienkach zmluvy, uzavrieť ju, ako aj následne ju riadne plniť a prípadne plnenie vymáhať, ak to bude potrebné.Spracúvať Vaše osobné údaje môžeme bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné pre riadne plnenie uzatvorenej zmluvy.Po dobu trvania zmluvy.
Ak ste iba kontaktnou osobou nášho zmluvného partnera (napr. jeho štatutár, zamestnanec alebo externý pracovník), tak spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorú máme uzavretú.V tomto prípade nepotrebujeme Váš súhlas, nakoľko Vaše osobné údaje je nevyhnutné spracúvať preto, aby sa mohla riadne plniť zmluva, v rámci ktorej ste boli uvedený ako kontaktná osoba, a teda našim oprávneným záujmom a oprávneným záujmom nášho zmluvného partnera, ktorého ste kontaktná osoba, je zabezpečiť riadne a včasné plnenie zmluvy.Po dobu trvania zmluvy.
Ako účtovná jednotka vedieme účtovníctvo v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, pričom z tohto dôvodu musíme spracúvať aj niektoré Vaše osobné údaje, ktoré sa uvádzajú v účtovnej evidencii (napr. došlé a odchádzajúce faktúry, zápisy ohľadom vedenia pokladne).Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť riadne viesť účtovníctvo a plniť povinnosti s tým spojené.Po dobu 10 rokov.
Taktiež máme povinnosti aj v oblasti daňových predpisov, najmä podľa zákona o dani z príjmov, preto musíme spracúvať Vaše osobné údaje aj vtedy, keď nám to daňové predpisy ukladajú.Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle daňových predpisov.Podľa daňových všeobecne záväzných právnym predpisov, zväčša po dobu 10 rokov.
V rámci našej činnosti sledujeme a kontrolujeme dodržiavanie právnych predpisov, obstarávame právne záležitosti, a ak je to potrebné, tak uplatňujeme a vymáhame naše práva a nároky, prípadne vedieme obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb.Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme mohli uplatňovať a vymáhať naše práva a nároky, prípadne riadne viesť obranu voči uplatneným a vymáhaným právam a nárokom tretích osôb, a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Uvedené je naším oprávneným záujmom.Po dobu existencie a vymáhateľnosti práv a nárokov (najmä do okamihu premlčania nároku).
Vedieme aj databázu prijatej a odoslanej pošty, ako aj registratúru podľa zákona č. 395/2002 Z.z., v ktorej sa môžu nachádzať Vaše osobné údaje, ak ste napr. adresátom alebo prijímateľom zásielky.Vaše osobné údaje spracúvame pre tento účel bez Vášho súhlasu, keďže je to nevyhnutné preto, aby sme si splnili zákonnú povinnosť v zmysle dotknutého zákona.Podľa nami stanovených dôb, ktoré vychádzajú z právnych predpisov alebo nami určenej dĺžky, ktorá zodpovedá požiadavke minimalizácie doby uchovávania. V prípade, ak Vám nie je zrejmé, po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje pre tento účel, je možné nás kedykoľvek za týmto účelom kontaktovať.
Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac o cookies sa dočítate v bode 5.).Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu.Po dobu 7 dní, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.
Keďže Vám chceme spríjemniť a zefektívniť používanie webstránky, využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si používateľských nastavení, lepšie prispôsobenie reklám Vašim záujmom, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google, Facebook (viac o týchto cookies sa dočítate v bode 6.).Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať.Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak.
Nakoľko máme záujem rozvíjať naše aktivity a zabezpečiť čo najširšie povedomie o našej webstránke, zriadili sme na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Twitter a Youtube vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o webstránke a jej obsahu, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách.Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík.Po dobu existencie fanúšikovskej stránky a/alebo užívateľského účtu a/alebo kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.
Naša spoločnosť má záujem si riadne plniť všetky povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, a preto spracúvame aj Vaše osobné údaje, ak je to nevyhnutné pre vybavovanie dopytov, žiadostí, bezpečnostných incidentov a plnenie povinností v zmysle GDPR a Zákona.Uvedené spracúvanie osobných údajov môžeme vykonávať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko je to nevyhnutné preto, aby sme splnili naše povinnosti ako prevádzkovateľa podľa GDPR a Zákona.Po dobu 5 rokov.

2.Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom,
s výnimkou, ak sú to osobné údaje, ktoré sú uvedené v článkoch, príspevkoch a informáciách, ktoré

zverejňujeme na webstránke v rámci predmetu našej činnosti. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich
spracúvania zverejňujú na našom webovom sídle, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú
stránku, prípadne sociálne siete. Ak spracúvame Vaše osobné údaje pre účely plnenia zmluvy alebo zasielania
newslettra, tak k týmto údajom majú prístup iba naši sprostredkovatelia, a to poskytovatelia cloudových
služieb, poskytovatelia služieb v oblasti marketingu a reklamy, poskytovatelia právnych služieb, účtovných
služieb a osoby poskytujúce IT služby alebo externí pracovníci, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Ak
takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje
poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3.Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak
áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie
o spracúvaní Vašich osobných údajov.

4.Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je
zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne
následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy, tak ich
neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy. V ostatných prípadoch môže mať
neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť
webstránky.

5.Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

6.Google, sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter a YouTube

Využívame viaceré služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to najmä Google Analytics a Google Adwords. Jeden z hlavných súborov cookie pre reklamy na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google, sa nazýva „IDE“ a v prehliadačoch je uložený pod doménou doubleclick.net, pričom tento je nasadený aj na našej webstránke. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Tieto cookies sa ukladajú na dobu 24 mesiacov. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Prevádzkovatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel „Like“ („Páči sa mi to“) a „Share“ („Zdieľať“) umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásení na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk- sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Instagram

Služba Instagram je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook, preto obdobné informácie, ako sú uvedené pri sociálnej sieti Facebook, platia aj pre sociálnu sieť Instagram. Bližšie informácie o tom, ako sú používané cookies Instagramu nájdete na: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

Twitter

Taktiež používame Twitter, sociálnu sieť prevádzkovanú spoločnosťou Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103. Na našej webstránke sú nasadené cookies, ktoré umožňujú inzerentom tretích strán zacieliť na návštevníka webstránky relevantnou reklamou. Cookie umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webstránky so svojím profilom na Twitteri. Bližšie informácie, ako sú používané cookies Twittera, nájdete tu: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

Youtube

Cez našu webstránku je možné sa taktiež prihlásiť na Youtube (službu určenú na prehrávanie videí), ktorú prevádzkuje Google. Rovnako tak môže dôjsť k vloženiu videí YouTube na našu webstránku. K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený užívateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu Google účtu. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely (personalizovanej) reklamy, marketingu a prieskumu trhu a informovanie ostatných užívateľov Youtube o vašich aktivitách, a tieto sú uchovávané po dobu 13 mesiacov. Pravidlá ochrany súkromia sú uvedené tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.